Produktnummer: ND1248

MAC 400 LS - Skumrent, 5 l

MAC 400 LS används för rengöring och desinficering av ytor som är starkt förorenade av fett och protein inom slakterier, charkuterier, fiskbearbetande industrier m.fl.

Användare

Jordbruks- och livsmedelsindustrin.

 

Egenskaper

Alkaliskt skum med stark bakteriedödande effekt.

Lämpligt för rengöring och desinficering av hårda ytor, golv, väggar, kakel mm.

Är högskummande för bästa vidhäftning och längre verkningstid.

Löser effektivt svår smuts, som fett och protein.

Bör ej användas på aluminium, koppar och mässing.

Får ej komma i kontakt med syra.

 

Metod/dosering

Doseras 1-5 %.

Avsedd att användas i såväl mobila som stationära skumutrustningar.

Ställ in skumutrustningen så att rätt konsistens fås för avsedd användning.

Låt skummet verka 5-30 minuter, dock ej tills det torkat in.

Skölj sedan bort skummet med låg- eller högtryck.

 

Tekniska data

Innehåll: anjontensid, alkali, natriumhypoklorit.

pH-värde: ca 13 i 5 % brukslösning.

Förpackning: 5 liter.

 

Skyddsföreskrifter

STARKT FRÄTANDE!

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten i 15 minuter och kontakta läkare.

Vid förtäring drick genast mjölk eller vatten och kontakta läkare.  Framkalla ej kräkning.

Vid hudkontakt spola med mycket vatten.

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

 

Övrig information

Lagring: Förvaras i temperatur över 0 °C.

Hållbarhet: Minst 12 månader i obruten förpackning och under normala lagringsförhållanden.

Undvik kontakt med syra.