Produktnummer: ND1225

 

MAC 908 - Kaustiksoda

 

 

Dosering

Vid rengöring av stekbord samt golv:

- 100 g granulat löses i 1 liter vatten.

Golvbrunnar och avlopp:

- Slå ca 250 g granulat direkt i avloppet.

- Tillsätt vatten.

- Låt lösningen verka.

- Skölj sedan med vatten.

 

Tekniska data

Innehåller: Natriumhydroxid 60-100%.

pH-värde: Brukslösning ca 12.

Förpackning: Hink 5 kg

 

Skyddsföreskrifter

STARKT FRÄTANDE!

Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

Visa om möjligt etiketten.

Innehåller: Natriumhydroxid 60-100%.