Produktnummer: ND1220

 

MAC 914 - Avkalkning, 1,3 kg

 

 

Dosering

Doseringen, 0,5-3 g/L vatten, är beroende av vattnets hårdhet och graden av nedsmutsning.

 

Egenskaper

Avkalkning är mycket effektivt mot kalkbeläggningar.

Bra till rengöring av våtutrymmen, laboratoriedisk och disk av djurburar.

Förpackning: 1,3 kg.

 

Skyddsföreskrifter

FRÄTANDE!

Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten (15 minuter) och kontakta läkare.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

Visa om möjligt etiketten.

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

Innehåller: Fosforsyra 40-60%.