Produktnummer: ND1050

 

MAC 910 - Maskindisk, 10 L

 

 

Egenskaper

Klarar mycket svårt nedsmutsat diskgods.

Innehåller ej klor.

Miljövänlig.

 

Dosering

Doseringen, 0,5-3 g/L vatten, är beroende av vattnets hårdhet och graden av nedsmutsning.

 

Tekniska data

pH-värde: ca 11

Förpackning: Dunk 10 L.

 

Skyddsföreskrifter

STARKT FRÄTANDE!

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten (15 minuter) och kontakta läkare.

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

Visa om möjligt etiketten.

Innehåller: Natriumhydroxid 5-10%.