Produktnummer: ND1005

 

MAC 916 - Blötläggningsmedel, 1 L

 

 

Användare

Restauranger, livsmedelsindustri, storhushåll, offentlig miljö osv.

 

Egenskaper

MAC 916 är ett effektivt och drygt flytande bötläggningsmedel som klarar svårt fastbrända matrester.

Användes ej för aluminium och lättmetall.

 

Dosering

Doseras ca 0,5%.

Diskgodset blötlägges ca 1/2 timme, spolas sedan av med vatten.

 

Tekniska data

Innehåller: Kaliumhydroxid, Organiska komplexbildare.

pH-värde: Koncentrat ca 14.

Förpackning: 12 x 1 L.

 

Miljöfakta

Emballage av återvinningsbar polyeten.

Ingående ämnen är biologiskt nedbrytbara.

 

Övrig information

Lagras i rumstemperatur.

Hållbarhet minst 12 månader i obruten förpackning och normala lagringsbetingelser.

 

Skyddsföreskrifter

FRÄTANDE!

Vid kontakt med huden, skölj med mycket vatten.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten i minst 15 minuter och uppsök genast läkare.

Skölj även under transport.

Vid olyckshändelse, illamående eller annan påverkan, kontakta läkare.

Visa om möjligt etiketten.

Innehåller: Kaliumhydroxid 5-10%.