Produktnummer: ND1002

 

MAC 902 - Grovdisk Aluminium, 3 kg

 

 

Egenskaper

MAC 902 Aluminium klarar svårt nedsmutsat diskgods.

Innehåller ej klor.

 

Dosering

Kassett för säker och helt sluten dosering.

Doseringen, 4-5 g/L vatten, är beroende av vattnets hårdhet och graden av nedsmutsning.

 

Skyddsföreskrifter

FRÄTANDE!

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

Visa om möjligt etiketten.

Innehåller: Natriumhydroxid 20-40%.