Produktnummer: ND1001

 

MAC 900 - Maskindiskmedel, 3 kg

 

Användare

Restauranger, industri, livsmedelsindustrin, storhushåll, offentlig miljö osv.

 

Egenskaper

MAC 900 är ett miljöanpassat maskindiskmedel med egenskaper som skonar glas och glasyr.

MAC 900 är ett mycket kostnadseffektivt maskindiskmedel som klarar mycket svåra diskförhållanden med hög smutsbelastning.

Produkten är anpassad till hårda vatten men passar även till andra hårdheter med jämförelsevis mycket låga doseringar.

Får ej användas till disk av lättmetall och aluminium.

Förpackningen är helt sluten tills doseringen startas.

Förhindrar kalkutfällning i maskinerna.

Innehåller ej klor.

 

Dosering/användning

Automat doseras genom kompaktkassettsystemet.

Doseras 0,5-2,5 g/L vatten, beroende på vattnets hårdhet och graden av nedsmutsning.

 

Tekniska data

Innehåller: Natriumhydroxid 20-40 %. Organiska komplexbildare.

pH-värde: ca 12.

Förpackning: 4 x 3 kg.

 

Miljöfakta

Ingående ämnen är biologiskt nedbrytbara.

Förpackningsmaterial: hårdplast (polyeten).

Tömd förpackning kan återlämnas till försäljare/producent för återanvändning, alternativt sorteras som hårdplast.

 

Skyddsföreskrifter

STARKT FRÄTANDE!

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten och uppsök genast läkare.

Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid olyckshändelse, illamående eller annan påverkan, kontakta läkare.

Visa om möjligt etiketten.

 

Övrig information

Lagring: Förvaras oåtkomligt för barn.

Hållbarhet: Obruten förpackning kan lagras i minst 12 månader under normala lagringsförhållanden.

Därefter kan kvaliteten försämras något men inga fler kända farliga egenskaper förekommer.

Lagras i rumstemperatur.